Επίκαιρο

Επίκαιρο

Πλάτων Ροδοκανάκης έφα, 1910:

Ένα αραμπαδάκι, γεμάτο από ομβρέλλες, τυλιγμένες μέσα εις τον λευκών χιτώνα των χαρτιών προφυλάξεως, κατέβαινε χθες από ρυτήρος την οδόν Αιόλου. Κάθε εποχή έχει τα εξαγγελτικά της μοτίβα, και την στιγμήν κα τα την οποίαν διερχόμενοι προ καταστήματος αντικρύσετε εις την προθήκην του ομβρέλλαν βροχής, έχετε το δικαίωμα να σταματήσετε διά να εξετάσετε και τα παραπλεύρως χονδρά γάντια, και της φανέλλες, που λέγουν ότι της πλέκουν από τρίχωμα καμήλου, για να περιβάλλουν τον κορμόν σας με όλην την ζεστασιά των αναμμένων της Σαχάρας μεσημεριών. Διότι κανείς βέβαια εκ των συμπολιτών δεν θα αγνοή, ότι ένα ακόμη βήμα μας υπολείπεται, όπως γουργουρίση εις την τσαγιέρα το ζεστό νερό και εφοδιάσουν ή κυρίες τα μανσόν τους με κάστανα ζεστά, διά νά μή κοκκαλιάζουν τα άκρα των δακτύλων τους. Και, μά την αλήθειαν, ή αλλαγή αυτή δεν είνε και τόσον δυσάρεστος. Έχορτάσαμε εφέτος υπέρ το δέον από υπαιθρον και αι πολιτικοί και πολεμικαί ανη συχίαι αναγκάζουν ακόμη και τώρα την κυρά Παγώνα να πετιέται με το νυκτικό της σκούφωμα, ίδιο σκιάχτρο, από το κρεββάτι της συζυγικής πίστεως, για να τοποθετηθή νύκτα μεσάνυκτα εις το κατώφλι της εξώπορτας και να συζητήση με την αντικρυνή διά τον Μάκενσεν και διά το λουλάκι, που δεν βρίσκει στά μπακάλικα να χρωματίζη την μπουγάδα της. Η βροχή και το κρύο, τα οποία επίκεινται, θα κατευνάσουν τα νεύρα μας και εκείνοι, που εξημερώνοντο σήμερα βομβαρδίζοντες τους μεν και τους δε εις τα καφενεία και τα άλλα σακχαρόπηκτα κέντρα να καταληφθούν από γρίππην, ρευματισμούς, βήχα, ρίγη και θα χώνουν τους εαυτούς των κάτω από της κουβέρτες. Έπειτα, η βροχή, θα αναλάβη να διακοσμήση και τα πεζοδρόμια με αρκετούς γυναικείους αστραγάλους και αν μάλιστα οι Αθηναίοι ευνοηθούν και από τον άνεμον, τώρα με τα φαρδυά και τα κοντά φουστάνια, θα παραστώμεν και εις αποκαλύψεις περισσότερον θορυβοποιούς, από εκείνας τας οποίας προκαλούν οι διπλωμάται των εμπολέμων. Τότε θα δικαιολογηθεί και το μέτρον των θιασαρχών να κατεβάσουν τας Επιθεω ρήσεις, αφού τα νούμερα των θα κυκλοφορούν ελευθέρως πλέον είς τους δρόμους και η γάμπα, την οποίαν ο κ. Μωραϊτίνης επεδείκνυε εις το περυσινόν του «Πανόραμα», θα παρουσιάζεται διπλή και με όλα της τα εξαρτήματα. Αυτάς περίπου τάς σκέψεις είδα να εξορμούν από τις πτυχές κάθε ομβρέλλας, από εκείνας αι οποίαι μετεφέροντο εις το κατάστημα, ώς εξαγγελτικά μοτίβα της εποχής, που μας έρχεται.