ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΤΟΥ ΡΟΚΦΕΛΛΕΡ (18 Απριλίου 1910)

ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΤΟΥ ΡΟΚΦΕΛΛΕΡ (18 Απριλίου 1910)

Τζον Ροκφέλλερ, 1910

ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΤΟΥ ΡΟΚΦΕΛΛΕΡ

ΘΡΙΑΜΒΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΧΗ

  • Μετά τὴν ἀκολουθίαν
  • Ἀντιπρόσωπος τοῦ Θεοῦ ἐπὶ γῆς !

ΧΕΙΡΑΨΙΑΙ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

Ὁ δισεκατομμυριοῦχος βασιλεύς τοῦ πετρελαίου Τζών Ροκφέλλερ δὲν ἀπολαύει ἐν Ἀμερική τῆς δημοτικότητος τοῦ ὁμοτίμου τοῦ ἐν πλούτῳ Κάρνετζη. Πολλοί, μάλιστα, διατείνονται ὅτι ὁ Ροκφέλλερ εἶνε λίαν ἀντιπαθὴς εἰς τοὺς συμπατριῶτας τοῦ καὶ εἰς ἀπόδειξιν τούτου ἔφεραν πλεῖστα παραδείγματα.

Ἐν τούτοις, κατὰ τὴν παρελθοῦσαν Κυριακήν, ἡμέραν τοῦ Πάσχα διά τοὺς ἀκολουθοῦντας τὸ Γρηγοριανὸν ἡμερολόγιον, ἐδόθη εἰς τὸν Ἀμερικανὸν αὐτὸν Κροῖσον ἡ εὐκαιρία ὅπως ἀντιληφθῆ αὐτοπροσώπως τί ἀκριβῶς φρονοῦσιν οἱ συμπατριῶται τοῦ δι’ αὐτόν.

Ἐπιφωνήματα θαυμασμοῦ

Ὁ Ροκφέλλερ ἀπεφάσισε νὰ παραστῆ εἰς τὴν λειτουργίαν καὶ ἐξέλεξε πρὸς τοῦτο τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Βαπτιστοῦ, κειμένην ἐπὶ τῆς πέμπτης λεωφόρου.

Μόλις εἰσήλθεν εἰς τὴν ἐκκλησίαν ἐγένετο ἀντικείμενον ἐκδηλώσεων μεγίστου σεβασμοῦ. Ὅλοι παραμέρισαν διὰ νὰ τὸν ἀφήσουν νὰ διἔλθη καὶ ὅταν ἐτοποθετήθη τέλος εἰς τὴν θέσιν τοῦ, ὅλων τὰ βλέμματα ἐστράφησαν πρὸς αὐτόν.

Μετά τὴν τελικὴν εὐλογίαν, τὰ πλήθη τῶν ἐκκλησιαζομένων προσῆλθον πέριξ τοῦ καθίσματος τοῦ Ροκφέλλερ καὶ ἔσφιγγον τὴν δεξιάν του μετὰ διαχύσεως.

Μία κυρία ἀνεφώνησε δυνατῶς, ὥστε ν᾽ ἀκουσθῆ παρὰ πάντων : «Ὁ Θεὸς νά σᾶς εὐλογήσει κύριε Ροκφέλλερ.»

Μία ἄλλη τὸν ἀνεκήρυξε στεντορείᾳ τῇ φωνῇ εἐεργέτην τῆς ἀνθρωπότητος, ἐνῶ μία τρίτη ὑπερθεματίζουσα τὸν ἀπεκάλεσεν «ἀντιπρόσωπον τοῦ Θεοῦ ἐπί τῆς γῆς».

  • Παροχὴ βοηθημάτων

Ὄρθιος πρό τοῦ καθίσματος τοῦ ὁ Ροκφέλλερ ἔτεινε τὴν χεῖρα πρός τοὺς παρελαύνοντας ἐνώπιον τοῦ, καὶ ἤκουσε μειδιῶν τὰ κολακευτικά τῶν φιλοφρονήματα. Ἐννοεῖται ὅτι πολλοὶ ἐπωφελήθησαν τῆς περιστάσεως ὅπως τῷ ζητήσωσι βοηθήματα, ὁ δὲ Ροκφέλλερ παρέσχεν ἀμέσως πᾶν τὸ αίτηθέν.

Μία κυρία τὸν ηὐχαρίστει ἔνδακρυς διὰ χρηματικόν τί ποσόν τὸ ὁποῖον τὴ έδωκεν. Ὁ Ροκφελλερ ὑπεκλίθη εὐγενῶς ἐνώπιον τῆς καὶ τῇ ἠπήντησεν:

  • Ἡ εὐχαρίστησις τῆς δωρεὰς ταύτης ἀνήκει ὁλόκληρος εἰς ἐμέ, κυρία μοῦ.

Ὅταν ἐξῆλθε τοῦ ναοῦ τὸν περιεκύκλωσαν ἀμέσως πολλοὶ φωτογράφοι οἱ ὁποῖοι κατώρθωσαν νά τὸν φωτογραφήσουν εἰς διαφόρους στάσεις.

Χιλιάδες δὲ ἀνθρώπων τὸν ἠκολούθησαν καθ’ ὁδὸν ἐπ᾽ ἀρκετὸν διάστημα, ὡς ἐν διαδη(λῶ)σει, ἀνακράζοντας πρὸς ἀλλήλους :

  • Αὐτὸς είνε ὁ Τζών Ροκφέλλερ !